Zlevněné celoroční boty a sandálky najdete také na stránce VÝPRODEJ/AKCE.
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Nebereme? Napište SMS nebo e-mail.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 501 Kč a máte dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,Obchodní podmínky") provozovatele Martiny Kovaříkové, IČ 88501914, DIČ CZ9056223594, se sídlem Brozanská 1, 533 52 Staré Hradiště, zapsané u Živnostenského úřadu v Pardubicích (dále jen ,,prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bosastonozka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím webové stránky www.bosastonozka.cz (dále jen „kupující“).
 3. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 
 5. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. 
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Po potvrzení objednávky prodávajícím se objednávka stává závaznou pro obě strany.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem objednávky může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.bosastonozka.cz

2. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito OP vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

3. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

4. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.bosastonozka.cz, jeho popis a funkce, technické parametry a ostatní zde uvedené údaje vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců a jsou prodávajícím průběžně kontrolovány. Pokud dojde k neúmyslnému uvedení nepřesných údajů, vyhrazuje si prodávající právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o ní dozví.

III. Kupní smlouva

1. Internetový obchod www.bosastonozka.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou platné po dobu jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.Internetový obchod www.bosastonozka.cz obsahuje také informace o nákladech spojených dodáním zboží v rámci České republiky.

3. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.bosastonozka.cz se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího v rozsahu dle zvoleného typu doručení, přesné označení druhu a počtu kusů objednávaného zboží, způsobu dopravy a způsobu úhrady zboží.

5. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do dvou pracovních dnů od jejího obdržení. Nebude-li objednávka prodávajícím potvrzena v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku kupujícího bez udání důvodu v případě, že zboží bylo vyprodáno nebo se výrazně změnila cena prodávajícího. V těchto případech prodávající bude kontaktovat kupujícího telefonicky nebo emailem a nabídne mu podobné zboží ve stejné cenové relaci a kvalitě, příp. stornuje objednávku. V případě, že byla kupujícím již zaplacena záloha nebo plná cena za objednané zboží, bude mu zaplacená částka po telefonické či emailové dohodě převedena zpět, a to v nejkratším možném termínu.

7. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám. Obdobně platí totéž pro prodávajícího.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to do 14ti dnů ode dne převzetí zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Nevyžaduje se, aby kupující uvedl důvod odstoupení. Využije-li kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje, a to na emailovou adresu prodávajícího info@bosastonozka.cz
 3. V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů od odstoupení zboží, které obdržel od prodávajícího. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti pracovních dnů od odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to bankovním převodem. Pokud se jedná o částečné odstoupení od smlouvy, náklady na dodání se nevrací. Jestliže kupující zvolil jiný, ne nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Jestliže Kupující využil dopravu zdarma podmíněnou minimální výší nákupu a vrácením zboží nesplňuje minimální hodnotu nákupu pro dopravu zdarma, budou mu náklady na dopravu dodatečně naúčtovány, a to v rámci dobropisování a vrácení peněz za zboží zaslané zpět. Tyto náklady dopravy vychází z ceníku, který je platný ke dni vytvoření objednávky Kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je nedílnou součástí těchto OP. 
 4. Kupující je povinen zaslat na svůj náklad zboží doporučeně (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží) na adresu prodejny Jana Palacha 479, 530 02 Pardubice.
 5. Prodávající nabízí kupujícímu možnost zaslat zboží prostřednictvím sítě Zásilkoven za zvýhodněnou cenu 59 Kč. Náklady hradí Kupující, a to odečtem této částky z hodnoty vráceného zboží. 
 6. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
  Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá či dopravce doručí.
 7. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude na náklady odesílajícího vráceno zpět nebo bude uschováno v sídle prodávajícího za manipulační poplatek 1% prodejní ceny za den uschování.
 9. Je-li poskytnuta prodávajícím sleva na poštovné při zakoupení zboží v určité hodnotě, vztahuje se tato sleva na poštovné jen při skutečném odběru zboží v předem uvedené hodnotě. To neplatí v případě odstoupení od smlouvy kupujícím, kdy taková sleva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit poštovné ve skutečné výši.  Totéž platí i v případě částečného odstoupení od kupní smlouvy.
 10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 11. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, jestliže se jedná o zboží, které bylo upraveno na míru podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.
 12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím. 

V. Platba za zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující zaplatit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2011272019/3030 (dále jen ,,účet prodávajícího"), vedený u společnosti Air Bank, VS číslo objednávky,
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobní odběru na prodejně. 

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou
i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. Kupní cena se považuje za uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi přepravní firmy.  Po uplynutí doby dle čl. V.3 je kupujícímu zaslán upomínací email s podklady pro jeho platbu. Pokud kupující neuhradí částku do dalších sedmi dní, je jeho objednávka stornována.

VI. Dodací lhůta, přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že má prodávající zboží skladem, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třech pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy v případě platby na dobírku nebo po připsání peněz na účet prodávajícího, jestliže kupující zvolil platbu bezhotovostně.       
 2. V Případě, že objednané zboží není skladem, nebo není možné je z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle čl. VI.1., oznámí tuto skutečnost prodávající emailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než sedm pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.
 3. Volbu způsobu dodání je oprávněn kupující provést v objednávce během objednávání zboží. Zboží je Kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou Kupujícím v objednávce,
 • přostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil,
 • osobním odběrem na prodejně Prodávajícího. 

4. Kupující je povinen od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně sdělit přepravci a prodávajícímu.  V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží, včetně nákladů na dodání tohoto zboží prodávajícímu, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

VII. Odpovědnost za vady, záruční podmínky, reklamační řád

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 AŽ 1925, § 2099 a násl. – obecná ustanovení o kupní smlouvě a § 215 a násl. Občanského zákoníku)

2. Pokud výrobcem nebyl dodán záruční doklad, slouží vydaná faktura jako daňový doklad a zároveň jako hlavní záruční list.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží je jakosti obvyklé a užitné vlastnosti odpovídají popisu prodávajícího či výrobce.

4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí vady nemá. Zejména v době, kdy kupující zboží převzal.

5. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Registrace

1. Kupující má možnost vytvořit si na webové stráce www.bosastonozka.cz vlastní uživatelský účet, a to prostřednictvím své registrace. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen ,,uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2. Registrace kupujícího vyžaduje vyplnění nezbytných osobních údajů, které budou bezpečně uchovávány v elektronické databázi prodávajícího, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.

3. Při registraci na webové stránce www.bosastonozka.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

6. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit, a to emailem. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím emailu.

7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek

8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje kupujícího budou shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem splnění předmětu kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, vedení uživatelského účtu a nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

3. Osobní údaje kupujícího se zavazuje prodávající chránit. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kde je poskytnutí údajů nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. Kupující má právo:

 • Kdykoliv písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence, nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.
 • Požádat po prodávajícím informaci o zpracování jeho osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnuté informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnuté informace.

7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávajícího na emailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělené prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. 

X. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to emailem nebo doporučenou zásilkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu, resp. při kompletaci objednávky, pokud nakupuje bez registrace.

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bosastonozka.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XII. Závěrečné ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.  

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

6. Kontaktní údaje prodávajícího: Martina Kovaříková, Brozanská 1, 533 52 Staré Hradiště, adresa elektronické pošty info@bosastonozka.cz, telefon +420 774 687 668

7. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2022 pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě www.bosastonozka.cz a ruší předchozí obchodní podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

V Pardubicích dne 1.12.2022

 

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 

Novinky z našeho blogu

DIY stonožka z platíčka
DIY stonožka z platíčka
Zabavte svého malého tvořílka na 30 až 40 minut a vyrobte spolu stonožku z plata od vajíček. číst celé
Bosá chůze dětí
01.07.2020 Počteníčko
Bosá chůze dětí
Necháváte své děti chodit bosky? Nebo jim obouváte bačkůrky hned jak se probudí? číst celé
Kontakt
Nebereme? Napište SMS nebo e-mail.
2020© bosastonozka.cz, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz